Auf dem Weg zum Kala Pattar

Auf dem Weg zum fünften See im Gokyo-Tal Ngozumba Tsho.

slideshow image